بیانیه ماموریت مجموعه شیراز بلبرینگ:

واردات و توزیع بلبرینگ برای صنایع مختلف و ایجاد تمایز به وسیله كیفیت بالا و حس اعتماد متقابل.

در مجموعه شیراز بلبرینگ واژه مشتری با واژه های شریك و همكار جایگزین شده است.